Складирање на нуклеинска киселина

  • Наслов на производот
  • Реагенс RNALock

    За складирање на свежи примероци од целосна крв за екстракција на нуклеинска киселина.

  • Реагенс RNAstore

    Реагенс што не замрзнува за заштита на интегритетот на примерокот РНК.